Articles published by Shufang Zhao
Jing Wan, Jun Xu, Mingyan Yang, Zhende Yang, Qinghe Huang, Shufang Zhao
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2