Articles published by Lixin Wang
Lihua Liu, Lixin Wang, Ji Yao, Yonglian Zheng, Changping Zhao
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 5