Articles published by Daisuke Tsugama
Hua Liu, Daisuke Tsugama, Shenkui Liu, Tetsuo Takano
Genomics and Applied Biology, 2013, Vol. 4, No. 1