Articles published by John Meinken
Brian Powell, Vamshi Amerishetty, John Meinken, Geneva Knott, Feng Yu, Chester Cooper, Xiang Jia Min
Computational Molecular Biology, 2016, Vol. 6, No. 4
John Meinken, David K. Asch, Kofi A. Neizer-Ashun, Guang-Hwa Chang, Chester R.Cooper JR, Xiang Jia Min
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 7
Gengkon Lum, John Meinken, Jessica Orr, Stephanie Frazier, Xiang Min
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 1