Articles published by David K. Asch
John Meinken, David K. Asch, Kofi A. Neizer-Ashun, Guang-Hwa Chang, Chester R.Cooper JR, Xiang Jia Min
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 7