Articles published by K. Kathiresan
Sundaravarman. K, A. Saravanakumar, M. Pravinkumar, K. Kathiresan
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 16
M. Pravinkumar, A. R. Logesh, C. Vishwanathan, G. Ponnusamy, V. Elumalai, S.M. Raffi, K. Kathiresan
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 25
K. Sakthivel, P. Thirunavukkarasu, K. Kathiresan
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 58
M. Pravinkumar, A. R Logesh, C. Viswanathan, V. Elumalai, S. M. Raffi, K. Kathiresan
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 41