Articles published by Lin Li
Qingjie Guan, Lin Li, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 1