Articles published by V. Elumalai
M. Pravinkumar, A. R. Logesh, C. Vishwanathan, G. Ponnusamy, V. Elumalai, S.M. Raffi, K. Kathiresan
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 25
M. Pravinkumar, A. R Logesh, C. Viswanathan, V. Elumalai, S. M. Raffi, K. Kathiresan
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 41