Articles published by S. Prasanna Kumar
N. Jeyaraj, S. Ravikumar, C. Rajthilak, S. Prasanna Kumar, P. Santhanam
International Journal of Marine Science, 2016, Vol. 6, No. 28