Articles published by Duha S. Karem
Hamid T. Al-Saad, Duha S. Karem, Hamzah A. Kadhim
International Journal of Marine Science, 2017, Vol. 7, No. 6