Articles published by Abhishek Singh Nayyar
Pallavi Sinha, Abhishek Singh Nayyar, Abhishek Karan, R. Veena, M.N. Karunakar
International Journal of Clinical Case Reports, 2017, Vol. 7, No. 7
M.V.R. Ratnam, N. Lakshmana, Abhishek Singh Nayyar, Pavani B. Vamsi, G. Upendra, S.V.N.  Sashi Kiran
International Journal of Clinical Case Reports, 2017, Vol. 7, No. 6
Sachin S. Deshmukh, Sandeep G. Patel, Motilal R. Jangid, Abhishek Singh Nayyar, Rownak Om. Khandelwal, Archana Tekale Nagrik
International Journal of Clinical Case Reports, 2017, Vol. 7, No. 5
Sachin S. Deshmukh, Sandeep G. Patel, Motilal R. Jangid, Ujjwala Makne Shelke, Bhagyashree More, Sandhya Rathod Chavan, Abhishek Singh Nayyar
International Journal of Clinical Case Reports, 2017, Vol. 7, No. 2
Nivedita Tayde, Abhishek Singh Nayyar, V. Sreenivasan
International Journal of Clinical Case Reports, 2017, Vol. 7, No. 3
Pradipta  Das, Abhishek Singh Nayyar
International Journal of Clinical Case Reports, 2017, Vol. 7, No. 4
Abhishek Singh Nayyar, S. Deshmukh, B. Kartheeki, A. Ravikiran, Y. Samatha, B. Dasari
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 29
Abhishek Singh Nayyar, Lakshmana N., Debasis Sahu, Karteek E.
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 27
Naga Jyothi M., Sushma Reddy S., Naga Laxmi V., B. Kumar, Anand Babu B., Abhishek Singh Nayyar
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 28
Khushboo Deshmukh, Ruparani Bodduru, Motilal Jangid, Abhishek Singh Nayyar
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 20
Pradnya Kale, Kamlesh Talesara, Kaustubh P. Patil, Abhishek Singh Nayyar
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 22
Kaustubh P. Patil, Vinayak D. Kanakdande, Ketki P. Kalele, Rutuparna Sasane, Sonali Deshmukh, Abhishek Singh Nayyar
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 15
Motilal R. Jangid, Abhishek Singh Nayyar, P.S. Rakhewar, Mrinal Limaye, Jyoti M. Jangid
International Journal of Clinical Case Reports, 2015, Vol. 5, No. 3