Articles published by Xiaoqing Su
Dandan Li, Xiaoqing Huang, Ziguang Liu, Shuang Li, Toshihiro Okada, Yasushi Yukawa, Juan Wu
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 7