Articles published by Yan Zhang
Shanshan Jia, Yanjun Wei, Hongbo Liu, Jingyuan Fu, Fang Wang, Yan Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 3
Yan Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2013, Vol. 1, No. 1
Yanhua Wen, Dongwei Zhang, Hongbo Liu, Fang Wang, Yan Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 2
Jie Lv, Hui Liu, Hongbo Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2014, Vol. 2, No. 1
Jie Lv, Hongbo Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2013, Vol. 1, No. 2
Jie Lv, Hongbo Liu, Hui Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 10
Jie Lv, Hui Liu, Hongbo Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 5
Jie Lv, Hongbo Liu, Hui Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2013, Vol. 3, No. 4
Hao Zhong, Yanjun Wei, Yan Zhou, Feiyan Huang, Wenfei Zhang, Yan Zhang, Jim X. J. Fang
Bt Research, 2013, Vol. 4, No. 6
Hongbo Liu, Zhe Li, Jing Ding, Jie Liu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2013, Vol. 3, No. 2
Jie Lv, Hongbo Liu, Qiong Wu, Yan Zhang
Computational Molecular Biology, 2012, Vol. 2, No. 2
Ruijie Zhang, Yongshuai Jiang, Hongchao Lv, Xuehong Zhang, Peng Sun, Yan Zhang, Mingming Zhang, Jin Li, Zhenwei Shang, Xia Li
Computational Molecular Biology, 2011, Vol. 1, No. 3
Yida Xing, Xiaodan Kong, Hongjiang Wang, Yan Zhang
International Journal of Clinical Case Reports, 2013, Vol. 3, No. 14