Articles published by Yan Li
Yukun Zhang, Liheng Bai, Yan Li, Moning Liu, Guifang Cao, Dafu Zhi
Animal Molecular Breeding, 2017, Vol. 7, No. 1
Yan Liu, Jing Kou, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2017, Vol. 8, No. 1