Articles published by Gopikrishana V.G.
Mahesh Mohan, Chandini P.K., K.P. Krishnan, Gopikrishana V.G., Sajinkumar K.S., Kannan V.M.
International Journal of Marine Science, 2017, Vol. 7, No. 26