Articles published by Junfang Liu
Jia Zhang, Junfang Liu, Tingting Zhao, Xiangyang Xu
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 7