Articles published by S.R. You
Z.W. Zhai, S.R. You, B.Z. Zhao , J.Y.  Zhang, Dongwei Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2017, Vol. 5, No. 2