Articles published by Fang Xiaoxiao
Gao Yuan, Fang Xiaoxiao, Jing Xinghui, Wang Junfeng
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 1