Articles published by Zhi  Liu
Sheng Li, Mu Peng, Zhi  Liu, Syed Sadaqat Shah
Molecular Microbiology Research, 2017, Vol. 7, No. 4