Articles published by Tetsuo Takano
XiangLian Shen, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 3
Yan Liu, Jing Kou, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2017, Vol. 8, No. 1
Xiaoxu Zhang, Xinxin Zhang, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Genomics and Applied Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
Xiaoxu Zhang, Xinxin Zhang, Tetsuo Takano, Shenkui Liu, Yuanyuan Bu
Cell Biology and Biophysics, 2014, Vol. 3, No. 1
Baoxing Wang, Bo Sun, Xinxin Zhang, Shenkui Liu, Tetsuo Takano, Yuanyuan Bu
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
Hua Liu, Daisuke Tsugama, Shenkui Liu, Tetsuo Takano
Genomics and Applied Biology, 2013, Vol. 4, No. 1
Qiuxiang Luo, Tetsuo Takano, Shenkui Liu
Cell Biology and Biophysics, 2013, Vol. 2, No. 1
Yuanyuan Bu, Tetsuo Takano, Keisuke Nemoto, Shenkui Liu
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 3