Articles published by Dandan Li
Yifang Luan, Juan Li, Dandan Li, Zhenzhen Jiang, Zhan Liu, Jiangli Zhang, Chengqiang Yan, Shihuang Pu, Shoulin Jin, Jiancheng Wen, Xuelin Tan
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 7
Dandan Li, Xiaoqing Huang, Ziguang Liu, Shuang Li, Toshihiro Okada, Yasushi Yukawa, Juan Wu
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 7